Klauzula RODO

Klauzula RODO

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Prawa Ustrojowego z siedzibą przy: Al. Sikorskiego 11/104, 02-758 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000487532, NIP: 5213661544.

Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: fundacjaipu@gmail.com, pisemnie na adres siedziby Administratora lub na adres: ul. Ignacego Jana Paderewskiego 20, 20-860 Lublin.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji porozumienia w sprawie udostępnienia i edycji treści przez  https://pojecie-malzenstwa.pl, a także komplementarnego porozumienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązku archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie lub wykonanie umowy, prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, a także wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania – w przypadku niezbędności danych osobowych do wykonania umowy przez czas jej wykonywania, w przypadku obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych osobowych do czasu istnienia tego obowiązku. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z umowy, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji umowy.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do:

  1. organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  2. podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • ograniczenia ich przetwarzania.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”). Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.