About the project

About the project

The project “The concept of marriage in the prism of the theory of imperative requirements”is of an interdisciplinary nature. It covers three research areas.

The first is related to extensive interdisciplinary research aimed at showing that marriage in the traditional sense, understood as a union of a woman and a man, is a national value. W tym obszarze pojęcie małżeństwa przedstawione zostanie w kontekście historii, kultury, tradycji Polski oraz dorobku polskiego konstytucjonalizmu. Nie ulega wątpliwości, że z perspektywy trudnej historii Polski, rodzina oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny stanowiła podstawową strukturę społeczną, która przekazywała pierwiastek tożsamości narodowej kolejnym pokoleniom. Potwierdzeniem wskazanej tezy jest szczególne zaangażowanie władz zaborczych, a także po II wojnie światowej władz komunistycznych, w podważaniu autorytetu rodziny oraz alternatywnych form więzi, które miałyby zastąpić tradycyjne pojmowane małżeństwo. Należy podkreślić, że historyczne ujęcie znaczenia małżeństwa i rodziny w Polsce jest odmienne w odniesieniu do innych państw europejskich, które nie musiały nieustannie walczyć o swoje miejsce na mapie świata. Szczególne przywiązanie do tej instytucji podkreślane było w literaturze i sztuce polskiej. Konsekwentnie uznanie małżeństwa i rodziny jako wartości narodowej skutkowało unormowaniem tej instytucji w najważniejszym akcie ustrojodawczym państwa – konstytucji. Tym samym niezbędna jest analiza konstytucyjnych unormowań małżeństwa i ochrony rodziny.

The second area relates to the study of the position of marriage in traditional terms from the perspective of European and EU law. As a state party to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Poland is obliged to respect the jurisprudence of the European Court of Human Rights. As a member state, it is bound by EU law, including the provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. This complicated network of various systems in force in the Polish legal space causes a change in the perception of various legal institutions. Consequently, as part of the research undertaken in the project, a particular analysis will be carried out on the normalization of marriage and the evolution of the jurisprudence of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union.

The third area of research undertaken in the project concerns the impact of the definition of marriage on the Polish legal system. The planned research will bring together specialists in various fields of law: international law, EU law, constitutional law, human rights law, labor law, administrative law and criminal law.

Project financed by the “Science for Society” program of the Ministry of Education and Science

Publication co-financed from the state budget under the program of the Minister of Education and Science under the name “Science for Society” project number NdS / 537637/2021/2021, co-financing amount PLN 1,400,000.00, total value of the project PLN 1,400,000.00.